Cotyledon orbiculata "Powdery White"

Cotyledon orbiculata "Powdery White"
35

не менее 5 семян

не менее 5 семян