Neoporteria copiapoides 'chalaensis'

Neoporteria copiapoides 'chalaensis'
40

не менее 5 семян

не менее 5 семян